Regeling Stichting Koppeling:  Wat beoogt de Regeling Stichting Koppeling?

De regeling biedt eerstelijnszorgverleners een financieel vangnet. Alleen als een illegaal in Nederland verblijvende patiënt niet kan betalen (ook niet via een betalingsregeling of door derden) is de regeling van toepassing.

Voor alle duidelijkheid: Regeling Stichting Koppeling is geen verzekering en biedt evenmin gratis gezondheidszorg. Tegenover het recht op zorg staat immers voor iedereen, ongeacht nationaliteit of verblijfsstatus, de plicht tot betalen.

Welke kosten worden niet vergoed ?

De regeling biedt alleen compensatie voor inkomstenderving van enige omvang als gevolg van het onbetaald verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan vreemdelingen zonder verblijfsvergunning. De zorgverlener bepaalt zelf of er sprake is van een dergelijke inkomensschade.
Algemene en academische ziekenhuizen vallen buiten de regeling: zij kunnen een beroep doen op de voorziening voor dubieuze debiteuren binnen hun eigen budget. Medisch specialistische zorg valt voor een deel ook onder de regeling van de ziekenhuizen. Revalidatiecentra en ambulancediensten kennen een vergelijkbare voorziening.
AWBZ instellingen kunnen geen beroep doen op de Regeling Stichting Koppeling.  De stichting heeft geen financiële middelen beschikbaar om AWBZ instellingen tegemoet te kunnen komen. Betrokkenen zullen moeten nagaan of de situatie van de patiënt zonder verblijfsvergunning van dien aard is, dat een verblijfsvergunning kan worden verkregen op grond van medische noodsituatie. In afwachting op een dergelijke beslissing kan tevens worden geprobeerd de patiënt onder te brengen in de Revalidatiecentra en ambulancediensten kennen een vergelijkbare voorziening.

Regeling Verstrekkingen Asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 1997 (Rva 1997). De wijze waarop een beroep op de Rva kan worden gedaan voor bovengenoemde patiënten is in 2004 geregeld in de Vreemdelingencirculaire bij ministrieel besluit. Klik hier voor de betreffende passages.
Voor het standpunt van het ministerie van VWS over de wijze van financiering van deze problematiek verwijzen wij naar het antwoord van VWS op de vragen van kamerlid Arib. Klik hier voor inzage.

De voorwaarden: wanneer kan een zorgverlener een compensatie aanvragen?

 • Er moet sprake zijn van een onbetaalde rekening.
  Kunnen de kosten van de behandeling of de medicijnen door of namens de patiënt worden betaald, dan kan geen beroep op de regeling worden gedaan.
 • Het moet gaan om medisch noodzakelijke zorg.
  De Regeling Stichting Koppeling compenseert alleen wanneer er sprake is van het verlenen van ‘medisch noodzakelijke zorg’. De zorgverlener bepaalt of de te verlenen zorg medisch noodzakelijk is. Op een aantal uitzonderingen na, zoals bijvoorbeeld IVF en geslachtsveranderende behandelingen, gaat het dan om zorg die onder de Zorgverzekeringswet of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten valt. Tevens kan ook compensatie worden verleend voor de onbetaald gebleven kosten van tandheelkundige noodhulp aan patiënten boven de 18 jaar. (In de Zorgverzekeringswet is bepaald, dat tandheelkunde aan de patiënten onder de 18 jaar onder het verstrekkingenpakket van de basisverzekering valt. Ook binnen de Regeling geldt dit pakket als het maximale vergoedingskader.).
 • De patiënt is onverzekerd én onverzekerbaar als gevolg van de Koppelingswet.
  Vaak zal het gaan om illegale arbeidsmigranten; maar ook uitgeprocedeerde asielzoekers, niet-uitzetbaren en mensen verwikkeld in een aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning of een tweede asielaanvraag kunnen door de Koppelingswet zijn uitgesloten van verzekering.
  Bij het vaststellen van genoemde omstandigheden wordt van de zorgverlener niet méér verwacht dan wat binnen de vertrouwensrelatie met de patiënt past. Wellicht vanzelfsprekend: verificatie bij Vreemdelingendienst of bevolkingsregister en controle op banksaldi passen daar niet in.