Maandelijks archief: april 2017

Regeling Stichting Koppeling:  Wat beoogt de Regeling Stichting Koppeling?

De regeling biedt eerstelijnszorgverleners een financieel vangnet. Alleen als een illegaal in Nederland verblijvende patiënt niet kan betalen (ook niet via een betalingsregeling of door derden) is de regeling van toepassing.

Voor alle duidelijkheid: Regeling Stichting Koppeling is geen verzekering en biedt evenmin gratis gezondheidszorg. Tegenover het recht op zorg staat immers voor iedereen, ongeacht nationaliteit of verblijfsstatus, de plicht tot betalen.

Welke kosten worden niet vergoed ?

De regeling biedt alleen compensatie voor inkomstenderving van enige omvang als gevolg van het onbetaald verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan vreemdelingen zonder verblijfsvergunning. De zorgverlener bepaalt zelf of er sprake is van een dergelijke inkomensschade.
Algemene en academische ziekenhuizen vallen buiten de regeling: zij kunnen een beroep doen op de voorziening voor dubieuze debiteuren binnen hun eigen budget. Medisch specialistische zorg valt voor een deel ook onder de regeling van de ziekenhuizen. Revalidatiecentra en ambulancediensten kennen een vergelijkbare voorziening.
AWBZ instellingen kunnen geen beroep doen op de Regeling Stichting Koppeling.  De stichting heeft geen financiële middelen beschikbaar om AWBZ instellingen tegemoet te kunnen komen. Betrokkenen zullen moeten nagaan of de situatie van de patiënt zonder verblijfsvergunning van dien aard is, dat een verblijfsvergunning kan worden verkregen op grond van medische noodsituatie. In afwachting op een dergelijke beslissing kan tevens worden geprobeerd de patiënt onder te brengen in de Revalidatiecentra en ambulancediensten kennen een vergelijkbare voorziening.

Regeling Verstrekkingen Asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 1997 (Rva 1997). De wijze waarop een beroep op de Rva kan worden gedaan voor bovengenoemde patiënten is in 2004 geregeld in de Vreemdelingencirculaire bij ministrieel besluit. Klik hier voor de betreffende passages.
Voor het standpunt van het ministerie van VWS over de wijze van financiering van deze problematiek verwijzen wij naar het antwoord van VWS op de vragen van kamerlid Arib. Klik hier voor inzage.

De voorwaarden: wanneer kan een zorgverlener een compensatie aanvragen?

 • Er moet sprake zijn van een onbetaalde rekening.
  Kunnen de kosten van de behandeling of de medicijnen door of namens de patiënt worden betaald, dan kan geen beroep op de regeling worden gedaan.
 • Het moet gaan om medisch noodzakelijke zorg.
  De Regeling Stichting Koppeling compenseert alleen wanneer er sprake is van het verlenen van ‘medisch noodzakelijke zorg’. De zorgverlener bepaalt of de te verlenen zorg medisch noodzakelijk is. Op een aantal uitzonderingen na, zoals bijvoorbeeld IVF en geslachtsveranderende behandelingen, gaat het dan om zorg die onder de Zorgverzekeringswet of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten valt. Tevens kan ook compensatie worden verleend voor de onbetaald gebleven kosten van tandheelkundige noodhulp aan patiënten boven de 18 jaar. (In de Zorgverzekeringswet is bepaald, dat tandheelkunde aan de patiënten onder de 18 jaar onder het verstrekkingenpakket van de basisverzekering valt. Ook binnen de Regeling geldt dit pakket als het maximale vergoedingskader.).
 • De patiënt is onverzekerd én onverzekerbaar als gevolg van de Koppelingswet.
  Vaak zal het gaan om illegale arbeidsmigranten; maar ook uitgeprocedeerde asielzoekers, niet-uitzetbaren en mensen verwikkeld in een aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning of een tweede asielaanvraag kunnen door de Koppelingswet zijn uitgesloten van verzekering.
  Bij het vaststellen van genoemde omstandigheden wordt van de zorgverlener niet méér verwacht dan wat binnen de vertrouwensrelatie met de patiënt past. Wellicht vanzelfsprekend: verificatie bij Vreemdelingendienst of bevolkingsregister en controle op banksaldi passen daar niet in.

Switchen en meer geld overhouden

Energie hebben we allemaal nodig en ook TV, internet en bellen lijken vandaag de dag onmisbaar om zonder beperkingen te kunnen participeren in de huidige maatschappij. Wat deze twee categorieën verder gemeen hebben? Voor beide betaal je doorgaans veel te veel en op beide kun je op eenvoudige wijze flink besparen door te switchen van aanbieder!

Contracten vergelijken
Als je contracten voor energie en abonnementen voor TV, internet en bellen gaat vergelijken, dan zie je al snel dat het vaak een stuk goedkoper kan. Een besparing van tientallen euro’s per maand valt eenvoudig te realiseren met een andere provider van TV, internet en bellen. Voor energie kun je al snel tot zo’n 450,- euro per jaar besparen als je overstapt naar een andere leverancier! Vergelijkingswebsites bieden perfect uitkomst om goedkopere contracten en abonnementen te vinden, want handmatig aanbieders van energie vergelijken is een lastige klus. Overstappen van energieleverancier en provider is nu zo geregeld.

Minder betalen voor je energie
Hoeveel goedkoper je energie kan, is afhankelijk van je huidige energiecontract. Vooral als je voor langere tijd bij dezelfde leverancier energie afneemt, kun je een flinke slag maken. Energievergelijkingswebsites adviseren ieder jaar te switchen van leverancier, zodat je telkens opnieuw profiteert van de welkomstkortingen voor nieuwe klanten. En natuurlijk ziet de vergelijkingswebsite je graag overstappen vanwege hun verdienmodel, maar zij drijven toch echt de concurrentie op tussen energieleveranciers waardoor jij profiteert van aantrekkelijkere tarieven. En als je slim bent: ieder jaar opnieuw.

Goedkoper internet, TV en bellen
Internet, tv en bellen is doorgaans een kleinere kostenpost dan energie, maar ook hier kun je een leuke besparing maken door over te stappen naar een andere provider. Sluit je bijvoorbeeld een nieuw alles-in-een abonnement af, dan is het goed mogelijk dat je veel meer waar voor je geld krijgt. Het vergelijken werkt min of meer hetzelfde als bij energie: je voert enkel je postcode en huisnummer in en krijgt binnen 15 seconden een compleet overzicht van de goedkoopste providers op jouw adres. Voor een betere keuze kun je nog filteren: wil je een alles-in-1 pakket of gaat je voorkeur uit naar internet en TV? Kies eventueel ook je gewenste internetsnelheid en de hoeveelheid tv-zenders.